ලංකාවේ තියන සුපිරිම බස් බලාහිටපු අය පිස්සුවට්ටමින් ගියපු roadshow එක මෙන්න -වීඩියෝ

ලංකාවේ තියන සුපිරිම බස් එකම තැනකින් බලාහිටපු අය පිස්සුවට්ටමින් පිස්සෝ වගේ පාරේ වැඩදාගෙන ගියපු roadshow එක මෙන්න

ලංකාවම පිස්සුවට්ටපු ඒ සුපිරිම වාහන ටික මෙන්න ඔබත් බලන්න පහතින්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *