වන සතුන්, සර්පයන් හා ගිරිදුර්ඝයෙන් යුක්ත නකල්ස් වනයෙහි විදෙස් භික්ෂුන් කරන අමුතු වැඩේ…

නකල්ස් කඳුකරයේ අතිශය කටුක ගිරි දුර්ඝ ඔස්සේ, කටුක ගමනකින් පසු හමුවන ප්‍රදේශයක භාවනායෝගීව වැඩ වසන විදේශීය භික්ෂුන් වහන්සේලා කිහිප නමක් , එහි ගෙවන අපුරු දිවිය ගැන ,ඉතා විශ්මිත වීඩියෝවක් ඔබට දැක ගත හැකිය. මෙය තවත් කෙනෙකුට බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *