නොමිලේ අමතර ඉගැන්වීම් කටයුතු රාත්‍රී කාලයේදීත් කැපවීමෙන් ඉටු කරන මාතලේ ජාතික පාසලක් – වීඩියෝ

ඔබ දන්නවා මේ කාලයේ අද්‍යපනයේ තියෙන්නේ ගොඩක් තරගකාරිත්වයක්. මෙන්න ඒ සදහා මාතලේ දිස්ත්‍රිකයේ කරගෙන යන අලුත්ම අද්‍යාපන කාර්යක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ. මේ රාත්‍රී කාලයේ පාසලේ ඉගැන්වීම් කටයුතු වල නිරත වන අපුරු පාසලක් ගැනයි. පහත වීඩියෝව නරබන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *