“අඩුම තරමේ මට TVඑකක්වත් නැහැ. එත් මම මගේ ඉඩම් අක්කර දෙක ,පවුල් 24ට බෙදල දුන්නා.”

ඉඩකඩම් වලට මිනී මරාගන්නා කාලයක , එක ඉඩම් අක්කරයක් ,අක්කර දෙකක් කරගැනීමට වෙහෙසෙන කාලයක, තමන් සතු අක්කර දෙකක ඉඩම දුප්පතුන් 24 දෙනෙකුට බෙදා දුන් නන්දාවතී කියන මේ කතාව අහන්නකො.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *