සනුකගේ සංසාර සිහිනයට පෙම් කළ ඇය දේපාරක් අහන්න හිතෙන පට්ටම ගායනයක

සනුක වික්‍රමසිංහගේ සංසර සිහිනේ ගීතයට අලුත් පණක් දෙමින් ඉතාම අපුරුවට ගයන කරන කේතකි ධනංජනා මේ ගීතය ඉතා අපුරුවට ගයන කරන ආකාරය පහත විදියෝවෙන් ඔබට දැකගන්න පුළුවන්. අය ගයන එම ගීතය දෙපාරක් අහනවා ඔන්න බලන්නකෝ. කෙතකිගේ සුපිරි ගායනය කොහොමද කියල. තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *