වෙනස් වූ දඩ මුදල් හා දඩ කොලයට එකතු වූ අලුත් වැරදි 10 මෙන්න

එළැඹෙන 15දා සිට රථ වාහන වැරදි 33ක් සඳහා නියම කෙරෙන දඩ මුදල වැඩි කෙරෙන බව රථ වාහන පොලීසිය පවසනවා මීට පෙර දඩ කොළයෙහි සටහන්ව තිබුණේ වැරදි 23ක් වන අතර, එය 33 දක්වා වැඩි කිරීම ද විශේෂත්වයකි.

නව මාර්ග නීති හඳුන්වාදීම යටතේ ජංගම දුරකථන භාවිත කරමින් රථවාහන ධාවනය කරන රියදුරන්ට සහ ආරක්ෂිත බඳපටි නීතිය උල්ලංඝනය කරන රියදුරන්ට රුපියල් දහසක දඩ පත්‍රිකාවක් නිකුත් කිරීමට ද රජය තීරණය කර තිබෙන බව සදහන් වෙනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *