“පප්පර ජිපප්පා…. සිදෙවිගේ හැලයා” හෙළුව නොපෙන්වා මේ දිනවල ලංකාවේ පළමු තැනට එමින් පවතින පට්ටම සින්දුවක්

සිදෙවිගේ හැළයා කොළඹ පොෂ් ඇන්ටිලයි සෙට් කරගෙන බලපු කාර්ටුන් ඔක්කොමත් එක්ක අපේ කොල්ලෙක් කරපු පට්ටම සින්දුවක් මෙන්න

නිරුවතම විකුණන අද කාලේ සිංදුවලට වෙනසක්ම කරමින් අපේ කොල්ලෙක් කරපු පට්ටම සින්දුවක් මෙන්න ආතල් එකේ අහන්න පුළුවන් හැමෝටම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *