වැටුප 90000යි මෙන්න NSB බැංකුවේ පුරප්පාඩු ඔබට සුදුසුකම් ඇතිනම් දැන්ම අයදුම් කරන්න

බැංකු රැකියාවක් සොයන ඔබට මෙන්න අනගි අවස්ථාවක්. ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුවේ පුරප්පාඩු කිහිපයක් සඳහා මෙන්න ඔබට අවස්ථාවක්. සුදුසුකම් ඇත්නම් දැන්ම අයදුම් කරන්න. පහත වීඩියෝව නරබන්න

ඔබත් සුදුසුකම් සපුරලනවා නම් අයදුම්පත් නිසි ලෙස සකසා 2018-06-18 පෙර අයදුම් කරන්න. ඔබගේ යහළුවන් දනුවත් කරන්න ෂෙයාර් කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *