ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ පුරප්පාඩු

ඔබත් සොයන්නේ රජයේ රැකියාවක්ද..? මෙන්න එහෙනම් අපුරු අවසථාවක් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ පුරප්පාඩු රැසක් සඳහා ඔබත් සුදුසුකම් ලත් අයෙක් නම් මෙන්න අදම අයදුම් කරන්න. අවසන් දිනය 2018-08-03 ඊට පෙර අයදුම්පත් යැවීමට කටයුතු කරන්න. මේ පිළිබද ඔබගේ යහළුවන් දැනුවත් කරන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.. මෙවැනි තවත් රැකියා පුරප්පාඩු දැනගැනීම සඳහා අපගේ you tube channel එක සමග එකතු වී සිටින්න අපට subscribe කරන්න

විජය පුවත්පත් සමාගමේ – ග්‍රැෆික් නිර්මාණ ශිල්පින්

ඔබත් සොයන්නේ රැකියාවක්ද..? මෙන්න එහෙනම් අපුරු අවසථාවක් විජය පුවත්පත් සමාගමේ – ග්‍රැෆික් නිර්මාණ ශිල්පින් ඔබත් සුදුසුකම් ලත් අයෙක් නම් මෙන්න අදම අයදුම් කරන්න. අවසන් දිනය 2018-07-23 ඊට පෙර අයදුම්පත් යැවීමට කටයුතු කරන්න. මේ පිළිබද ඔබගේ යහළුවන් දැනුවත් කරන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.. මෙවැනි තවත් රැකියා පුරප්පාඩු දැනගැනීම සඳහා අපගේ you tube channel එක සමග එකතු වී සිටින්න අපට subscribe කරන්න

ඔබ සොයන්නේ රජයේ රැකියාවක්ද..? කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ රැකියා

ඔබත් සොයන්නේ රජයේ රැකියාවක්ද..? මෙන්න එහෙනම් අපුරු අවසථාවක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ රැකියාවක් සඳහා ඔබත් සුදුසුකම් ලත් අයෙක් නම් මෙන්න අදම අයදුම් කරන්න. අවසන් දිනය 2018-08-08 ඊට පෙර අයදුම්පත් යැවීමට කටයුතු කරන්න. මේ පිළිබද ඔබගේ යහළුවන් දැනුවත් කරන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.. මෙවැනි තවත් රැකියා පුරප්පාඩු දැනගැනීම සඳහා අපගේ you tube channel එක සමග එකතු වී සිටින්න අපට subscribe කරන්න

උසස්පෙළ සමත් ඔබට NDB බැංකුවේ රැකියාවක්

ඔබත් සොයන්නේ බැංකු රැකියාවක්ද..? මෙන්න එහෙනම් අපුරු අවසථාවක් උසස්පෙළ සමත් ඔබට – NDB බැංකුවේ රැකියාවක් සඳහා ඔබත් සුදුසුකම් ලත් අයෙක් නම් මෙන්න අදම අයදුම් කරන්න. අවසන් දිනය 2018-07-20 ඊට පෙර අයදුම්පත් යැවීමට කටයුතු කරන්න. මේ පිළිබද ඔබගේ යහළුවන් දැනුවත් කරන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.. මෙවැනි තවත් රැකියා පුරප්පාඩු දැනගැනීම සඳහා අපගේ you tube channel එක සමග එකතු වී සිටින්න අපට subscribe කරන්න

කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ පුරප්පාඩු

ඔබත් සොයන්නේ රැකියාවක්ද..? මෙන්න එහෙනම් අපුරු අවසථාවක් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ පුරප්පාඩු රැසක් සඳහා ඔබත් සුදුසුකම් ලත් අයෙක් නම් මෙන්න අදම අයදුම් කරන්න. අවසන් දිනය 2018-08-06 ඊට පෙර අයදුම්පත් යැවීමට කටයුතු කරන්න. මේ පිළිබද ඔබගේ යහළුවන් දැනුවත් කරන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.. මෙවැනි තවත් රැකියා පුරප්පාඩු දැනගැනීම සඳහා අපගේ you tube channel එක සමග එකතු වී සිටින්න අපට subscribe කරන්න

අධ්‍යාපන සමුපකාර සමිතියේ පුරප්පාඩු රැසක්

ඔබත් සොයන්නේ රැකියාවක්ද..? මෙන්න එහෙනම් අපුරු අවසථාවක් අධ්‍යාපන සමුපකාර සමිතියේ පුරප්පාඩු රැසක් සඳහා ඔබත් සුදුසුකම් ලත් අයෙක් නම් මෙන්න අදම අයදුම් කරන්න. අවසන් දිනය 2018-07-30 ඊට පෙර අයදුම්පත් යැවීමට කටයුතු කරන්න. මේ පිළිබද ඔබගේ යහළුවන් දැනුවත් කරන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.. මෙවැනි තවත් රැකියා පුරප්පාඩු දැනගැනීම සඳහා අපගේ you tube channel එක සමග එකතු වී සිටින්න අපට subscribe කරන්න

උසස් පෙළ සමත් ඔබට දම්රෝ සමාගමේ රැකියා

ඔබත් සොයන්නේ රැකියාවක්ද..? මෙන්න එහෙනම් අපුරු අවසථාවක් උසස් පෙළ සමත් ඔබට දම්රෝ සමාගමේ රැකියා රැසක් සඳහා ඔබත් සුදුසුකම් ලත් අයෙක් නම් මෙන්න අදම අයදුම් කරන්න. අවසන් දිනය 2018-07-25 ඊට පෙර අයදුම්පත් යැවීමට කටයුතු කරන්න. මේ පිළිබද ඔබගේ යහළුවන් දැනුවත් කරන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.. මෙවැනි තවත් රැකියා පුරප්පාඩු දැනගැනීම සඳහා අපගේ you tube channel එක සමග එකතු වී සිටින්න අපට subscribe කරන්න

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ පුරප්පාඩු

ඔබත් සොයන්නේ රජයේ රැකියාවක්ද..? මෙන්න එහෙනම් අපුරු අවසථාවක් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ පුරප්පාඩු සඳහා ඔබත් සුදුසුකම් ලත් අයෙක් නම් මෙන්න අදම අයදුම් කරන්න. අවසන් දිනය 2018-08-14 ඊට පෙර අයදුම්පත් යැවීමට කටයුතු කරන්න. මේ පිළිබද ඔබගේ යහළුවන් දැනුවත් කරන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.. මෙවැනි තවත් රැකියා පුරප්පාඩු දැනගැනීම සඳහා අපගේ you tube channel එක සමග එකතු වී සිටින්න අපට subscribe කරන්න

මිලියන 1000 කට වඩා වටිනා හමර්,ෆෙරාරි,ලැම්බොගිනි ලිමෝසීන් එක්ක වාහන තියන මීගමුවේ සුපිරි ප්‍රකෝටිපතියා

මිලියන 1000 කට වඩා වටිනාකමකින් යුත් වාහන හිමිකරුවෙක් ලංකාවේ ඉන්නවා කිව්වොත් හුඟ දෙනෙක්ටනම් ඒක විශ්වාස කරන්න අමාරු දෙයක් ඒත් මිගමුව පැත්තේ පදිංචි අයටනම් එක අරුමයක් නෙමෙයි මේ කියන්න හදන්නේ මීගමුවේ සිටින සුපිරි ප්‍රකෝටි පතියා ගැන ඔහු නමින් සචිත් ඩී සිල්වා මේ ඔබ කවුරුත් නොදත් දිනෙන් දින අලුත් වෙන ඔහුගේ සුපිරි වාහන තාම තරුණ වයසේ සිටින ඔහු ගෙවන සුපිරි ජීවිතය මෙන්න

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ – සහකාර පුස්තකාලාධිපති

ඔබත් සොයන්නේ රජයේ රැකියාවක්ද..? මෙන්න එහෙනම් අපුරු අවසථාවක් කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ – සහකාර පුස්තකාලාධිපති සඳහා ඔබත් සුදුසුකම් ලත් අයෙක් නම් මෙන්න අදම අයදුම් කරන්න. අවසන් දිනය 2018-08-14 ඊට පෙර අයදුම්පත් යැවීමට කටයුතු කරන්න. මේ පිළිබද ඔබගේ යහළුවන් දැනුවත් කරන්න ෂෙයාර් කරන්න අමතක කරන්න එපා.. මෙවැනි තවත් රැකියා පුරප්පාඩු දැනගැනීම සඳහා අපගේ you tube channel එක සමග එකතු වී සිටින්න අපට subscribe කරන්න